Privacy

Privacy en cookies

 • Via deze website, onderdeel van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (hierna: ‘het CCV’), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Het CCV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

  Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
  • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

  Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Het CCV is verantwoordelijke voor de verwerkingen. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

  Doeleinden van verwerking

  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het verwerken van en beantwoorden van het contactformulier;

  Gebruik van persoonsgegevens

  Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Het betreft de volgende gegevens:

  • naam;
  • e-mailadres;
  • organisatie;
  • telefoonnummer;

  De gegevens die u aan ons afgeeft worden niet langer bewaard dan nodig is om de door u gevraagde dienst aan u te leveren.

  Bewaartermijnen

  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.

  Verstrekking aan derden

  Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is.

  Beveiliging

  Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
  • automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
  • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
  • doelgebonden toegangsbeperkingen;
  • controle op toegekende bevoegdheden.